Ứng dụng kinh dịch dự đoán thời tiết

Ứng dụng kinh dịch dự đoán thời tiết

11.1 Quy ước

– Lập quẻ hôm nay, dự đoán cho những ngày sau: Lấy ngày giờ lúc lập quẻ để lập quẻ. Xong lấy ngày cần xem để đối chiếu từng hào.
– Lập quẻ đúng ngày giờ cần xem: lấy ngày giờ cần xem để lập quẻ. Xong xét từng hào.
– Lập quẻ cho cả ngày thì lấy giờ tý của ngày đó.

Bát quái với thời tiết

– Quái càn chủ về trời nắng
– Quái đoài chủ về mưa
– Quái ly chủ về trời nắng to
– Quái chấn chủ về sấm chớp
– Quái tốn chủ về gió
– Quái khảm chủ về mưa to, ẩm ướt
– Quái cấn chủ về mây mù, khí núi
– Quái khôn chủ về trời u ám

Lục thânn với thời tiết

– Hào phụ chủ về mưa
– Tài chủ về nắng to
– Tử chủ về nắng nhỏ hơn
– Huynh chủ về gió (gặp quẻ tốn lại có huynh động thì gió to)
– Quan chủ về sấm chớp.

11.2. Các tiêu chí để dự đoán

Hào phụ mẫu chủ về mưa:
– Phụ động thì mưa, tĩnh thì nắng, phụ khắc tử thì mưa ( vì tử chủ về nắng).
– Phụ lâm không vong thì xuất không sẽ mưa.
– Phụ + quan tĩnh mà gặp không vong, lúc nhật kiến xung thì có mưa.
– Phụ động lại có nhật nguyệt, hào động sinh thì mưa rất to.
– Phụ hóa huynh thì mưa phi thường.
– Phụ suy, quan vượng động thì mưa nhỏ hoặc mây mù.
– Phụ gặp không vong có nhật xung thì mất không vong. Đến ngày nhật trực thì có mưa.
– Gặp tam hợp phụ cục thì có mưa.
– Phụ hưu tù không động thì không mưa
– Phụ hóa thoái thì mưa một chốc lại tạnh
– Phụ nhập mộ hoặc động hóa mộ thì nắng
– Phụ tĩnh mà không có phù trợ thì nắng hạn
– Phụ bị tài khắc thì không mưa.

Hào tử chủ về nắng:
– Tử vượng thì trời nắng trong, suy thì ảm đạm, mộ tuyệt thì âm u
– Tử trì T động: nắng không có mây.
– Tử tĩnh lâm không vong thì không nắng. nếu nhật xung thì mất không vong nên nắng.
– Tử lâm Ư dộng thì trời không có gợn mây
– Gặp tam hợp tử cục thì nắng
– Tử hưu tù, tuần không, phục ngâm thì trời râm
– Tử + huynh đều động: trời sấm rền và sáng đỏ.

Hào tài chủ về nắng
– Tài động khắc phụ, sinh tử là chủ về nắng, tài động lại có hào động khắc nhật, nguyệt sinh thì trời hanh khô.
– Gặp tam hợp tài cục là trời có mây nhưng không mưa.
– Tài vượng động biến vào cung càn, lại gặp hào động, nhật nguyệt phù giúp thì đại hạn
– Tài hóa quan: nắng không lâu hoặc trời râm mát
– Tài hóa thoái: nắng không lâu
– Tài và tử động thì khi tài nhập mộ hoặc tử tuyệt sẽ có mưa.

Ứng dụng kinh dịch dự đoán thời tiết

Categories: Huyền học,Kinh dịch

Tags: ,,

1 Comment

  1. Pingback: Lục hào bi bí bảo - iKinh Nghiệm

Leave A Reply

Your email address will not be published.