Ứng dụng kinh dịch dự đoán xuất hành

Ứng dụng kinh dịch dự đoán xuất hành

5.1- Quy ước

– Hào T là người xuất hành;
– Hào Ư là việc xuất hành.

5.2- Nên xuất hành

Hào T vượng hay Ư sinh T thì xuất hành thuận lợi.

5.3- Không nên xuất hành

– Gặp quẻ lục xung.
– Mộc trì T động gặp Bạch hổ.
– Quan lâm không vong hoặc T bị hình.
– Quẻ chủ ở cung Cấn ( dừng) mà có Quan Dần và T bị khắc. (Dần= hổ, gần rừng Cấn nên rất vượng. Khi đó T bị bất cứ gì khắc đều rất nguy hiểm).

5.4- Các yếu tố xem xét

– Hào Phụ là hành lý. Phụ vượng thì hành lý nhiều, suy thì ít.
– Hào Tài là tiền đi đường. Tài vượng thì không lo, tiền đủ, đi đến nơi về đến chốn.
– Tử trì T mà động biến thì có khó khăn nhưng qua được.
– T gặp xung thì phải chờ qua ngày xung.
– T gặp hợp (bị giữ lại) hoặc Lâm không vong thì có sự trắc trở.
– Quan Mộ khắc T thì đi có phát sinh.
– T + Ư cùng lâm không vong thì tốn tiền.
– Phụ trì T hoặc Phụ động biến xung khắc T thì đi có trắc trở.
– Quan lâm không vong hoặc T bị hình thì đi sẽ bị bắt hoặc bị vong trêu.
– Huynh trì T có Quan động xung khắc T thì đi bị lừa hoặc bị mất của.
– Tài khắc T thì đề phòng tai vạ vì tiền.
– T hợp Tài (đàn bà) thì đề phòng bị nạn vì sắc.
– Quan động khắc T thì đi sẽ bị tai nạn
– Quan động ở quẻ Càn, Chấn thì đề phòng tai nạn tầu xe.
– Quan động ở quẻ Khảm, Đoài thì đề phòng tai nạn sông biển.
– Quan động ở quẻ Khôn, Cấn thì đề phòng tai nạn ở nơi vắng vẻ.
– Quan động ở quẻ Tốn: đề phòng nạn do trai gái.
– Quan động ở Ly: đề phòng tai nạn do hỏa hoạn.
– Định xuất hành mà gặp quẻ Quy hồn thì sẽ không đi được.

Ứng dụng kinh dịch dự đoán xuất hành

Categories: Huyền học,Kinh dịch

Tags: ,

1 Comment

  1. Pingback: Lục hào bi bí bảo - iKinh Nghiệm

Leave A Reply

Your email address will not be published.