Những tình huống xảy ra với các quẻ trong quá trình dự báo bằng độn toán

Những tình huống xảy ra với các quẻ trong quá trình dự báo bằng độn toán

Căn cứ vào tháng, ngày, giờ, xác định được vị trí không gian sẽ tất đến (trên địa bàn là các vị trí không gian, ô) ta căn cứ vào 8 tình huống ứng vói tám Quẻ để dự báo như sau:

1. Đến Càn – Khai môn

Đến Quẻ này, nếu tiếp xúc vói ai đó, có thể là người lãnh đạo cấp cao, người chính trực, người cha, người con trương, quan chức, danh nhân, cán bộ.

Về phương hưống: xảy ra sự việc, có thề là: ơ phương Tây Bắc, thư đồ, đô thị lớn, địa hình hiếm yếu, danh lam thắng cảnh, vùng cao và khô.

Về thời gian: có thê là giao thừa, mùa thu, giữa tháng 9 và 10 (âm lịch).

Vể hôn nhân: vào trạng thái “khai phát vinh hoa chỉ lưỡng thì”, nghĩa là tốt đẹp.

Về cầu tài (kinh doanh): ò vào thế: “Khai kỳ hân hoa lợi tấn tài”, nghĩa là đạt được điểu mong muốn.

Về sự đoán trước một công việc: ở vào tình huống phải nên tiên hành.

Xem về người đi xạ: người đã về gần nhà.

Xem về sự mất đồ vật: có sự gặp gỡ, bàn bạc, thuyết phục sẽ tìm thấy.

Xem về sự tìm người: không gặp

Đi gặp gỡ, thăm hỏi: gặp gỡ, vui vê.

Luận bát mồn chống sự ca: chinh chiến viễn hành khai môn cát (nghĩa là đi chinh chiến hay đi xa gặp khai tốt).

Việc: nên đi xa (và có chuyện đi xa), có việc đón rước, giao dịch, ăn uống, nhám chức, mưu vọng, ửng cử, hôn nhàn, di chuyển đồ đạc, tiến hành kinh doanh, xây cất dinh thự.

Ra đi dễ gặp chè chén hoặc quý nhân.

Nếu có chuyện hôn nhân thì thuận lợi, phát vinh hoa.

Kinh doanh tấn tài tấn lộc.

Nếu có việc đang dự định thì nên tiến hành vì tất thành công.

Người đi xa đã về gần nhà.

Của mất tìm thảy. Bệnh nặng sẽ khỏi. Đi tham người được toại nguyện.

2. Đến Khảm – Hưu Môn

Đến Quẻ này, nêu làm việc, tiếp xúc vói ai đó, đó là người con thứ Nam trung, người nay đây mai đó, người lái đò, kẻ gian, bọn trộm cướp, người không ngay thẳng.

Về phương hướng, xảy ra sự việc, có thế ở: phương Bắc, sông hồ, khe suôi, giếng khơi, chỗ ẩm ướt, mương rãnh, ao đầm, nơi có nưóc.

Về thời gian: có thề là lúc tháng Một, mùa Đông, ngày tháng năm Tý, ngày tháng: 1,6.

Về hôn nhản: vào trạng thái “Hưu tắc tiền xum hậu tắc ly”, kết quả không tôt đẹp, ly tán.

Về cầu tài (kinh doanh): ỏ vào thế “Hưu tắc cầu tài bất kiến tài”, nghĩa là khó khăn lắm mới thấy kết quả.

Về sự đoán trước một công việc: Nếu tiến hành, rất làu mới đến kết quà.

Xem về người đi xa: chưa trỏ về được, còn nhiều trắc trở.

Xem về sự măt đồ vật: vật mất không tìm thấy.

Xem về sự tìm người: không tìm được.

Di gặp gỡ, thăm hỏi: đi không gập.

Luận hát môn chấp sự ca: Hưu môn kiến quý tối vi lương (Nghĩa là gập Hưu món, gặp người tốt).

Việc nên làm: tu tạo thì tốt; các việc như: trị bệnh, hành quân, tham quan du lịch, mưu sự, đi xa, gập gỡ đều hanh thông, thuận lợi. Các việc khác như: đi nhậm chức, đi công tác, hôn nhân, di chuyến đồ đạc, kinh doanh đểu tốt.

Việc không nên làm: như gây xung đột, gây khó khăn cho ai đó.

Nếu ngày dự báo (ngày xem) là ngày Dương thì ra ngoài sẽ gặp đàn ông hay đàn bà quý trọng.

Nếu ngày dự báo có ngủ hành vượng thì: gặp người quý, còn hưu tù thì giao tiếp với người bần tiện, bản thân không tự nhiên hoặc có xích mích lớn vói họ.

Khi bàn vể hôn nhân: lúc đầu thuận nhưng sau trái chiều.

Cầu tài và kinh doanh khó khăn.

Câu chuyện đang tiến hành chưa đi đến đâu cả.

Người đi xa chưa về, của mất không thấy, đi thám hay gặp người thì không gặp.

3. Đến Cấn – Sinh Môn

Đến Quẻ này, nếu gặp gỡ, làm việc với người Nam trẻ, hoặc người rỗi việc, người sông nơi rừng núi, người giúp việc nam.

Vế phương hướng: việc xảy ra ở đường đất miền rừng núi gần tụ điểm dân cư, dãy gò mồ mà, phương Đông Bắc, nơi cửa không cánh.

Về thời gian: Vào tháng giũa Đông sang Xuân, năm (tháng, ngày, giờ). Sửu, Dần, tháng Chạp, ngày 5,7,10.

Về hôn nhân: Vào trạng thái: “Sinh táng phú quý khách lộc tuy”, nghĩa là tốt đẹp.

Về cầu tài (kinh doanh): trước mất chưa thây gì, song tướng lai sẽ đạt

Vế sự đoán trước một công việc: nên tiến hành, vì đạt được kết quả.

Xem về người đi xa: người xa nhà bình an vô sự, sẽ trô về.

Xem về sự mất đồ vật: của mất đã mang đi khỏi nhà.

Xem về sự tìm người: tìm được một cách dễ dàng.

Đi gặp gõ, thăm hỏi: gặp gỡ vui vẻ.

Luận bát môn chấp sự ca: Dục cầu tài lợi vãng sinh phường (nghĩa là gặp sinh cầu tài được).

Việc: chinh phạt, mưu sự, nhậm chức, tiếp kiến quý nhân, hôn nhân giá thú đểu tốt.

Phàm đã có mưu tính gì đểu được, yết kiến quý nhân thì được thân.

Không nên xàm phạm vào cái gì đó.

Gặp được nghề khéo.

Hôn nhân như ý, tăng phú quý, tài lộc.

Kinh doanh dù có khó khăn nhưng sau thắng lợi.

Việc dự định tiến hành sẽ diễn biên rất tốt.

Người đi xa vô sự sẽ bình an trở về.

Của mất không phải ỏ nhà.

Bệnh dù nặng cũng khỏi.

Tranh đâu tháng lợi.

4. Đến Chôn – Thương Môn

Đến Quẻ này, nếu gặp gỡ làm việc với người trương nam.

Về phương hướng: Việc xảy ra ỏ phương Đông, hoặc nơi có chợ ồn ào, nơi đường lớn, rừng tre, chỗ cỏ cây rậm rạp.

Về thời gian: Vào tháng Hai mùa xuân, ngày (hoặc tháng, năm, giờ): Mão, ngày (tháng): Tư, Ba, Tám.

Về hôn nhân: Vào trạng thái: “thương vi tiền chiếm hậu hôn hợp”, nghĩa là lúc đầu khó khản, song cuối cùng tốt đẹp.

Về cầu tài (kinh doanh): lúc ban đầu khẩu thiệt, xung đột, song cuối cùng có lợi nhỏ.

Về sự đoán trước một công việc: việc nên tiên hành vào ngày Hợi, Sửu.

Xem về người đi xa: Chưa về được, còn nhiều khó khán, cách trổ.

Xem về sự mất đo vật: của mất không tìm được.

Xem về sự tìm người: có tin tức vể nơi người cần tìm.

Đi gặp gỡ, thăm hỏi: Chủ nhà không có.

Luận bát môn chấp sự ca: Sách hội tự phòng thương thượng khởi (nghĩa là sự nhiễu sách, tan ra, nên phòng ngừa ngay lúc đẩu).

Việc: không nên có thái độ hạch sách, trách máng: nên sông rộng rãi,không nên kiểm soát giá cả tiền tài.

Ngày hôm ấy nếu ra khỏi cửa thấy ánh sáng lửa hay người chặt cây là điềm hung.

Nên bình tĩnh, an định, vì sự việc tạm thòi chưa có thê thắng được.

Hôn nhân ban đầu trục trặc sau hoà hợp. Kinh doanh bị khẩu thiệt, sau cũng có lợi nhỏ.Ngày Hợi.ngày Sửu tiến hành công việc sẽ có thuận lợi.

Người đi xa hiện đang khó khăn nhiều bể.

Của mất không thể tìm thấy.

Người mình muốn kết duyên đã nhiều lần xe duyên.

Bệnh ốm khó khỏi. Nêu xung đột sẽ luỵ đến bản thân.

5. Đến Tốn – Đỗ Môn

Đến Quế này, nếu gặp gỡ, làm việc với người: trưởng nữ. hoặc: nhà tu hành, quả phụ, người tu luyện ỏ rừng sáu.

Về phương hướng: việc xảy ra ở phương Dông Nam, chỗ có cây rậm rạp, vườn rau quà.

Vê thời gian: Vào lúc giao thòi giữa mùa Xuân và mùa Hạ, ngày (tháng): Hai, Ba, Năm, Tám. Ngày (Tháng, giờ): Thìn, Tỵ.

vể hôn nhàn: Vào trạng thái: “Đỏ tấc Nam Tẩn, nữ Việt lai” nghĩa là không gặp gổ được, không thành.

Về cầu tài (kinh doanh): Vào tình huống: “Đỗ trì danh lợi ne phân hai”, có được nhưng không được hưỏng cả.

Vê sự đoán trước một công việc: việc nếu tiên hành, sẽ gặp nhiêu ngăn trở, sai lầm.

Xem về người đi xa: người đi xa gặp phải khó khăn ỏ giữa đường.

Xem về sự mất đồ vật: không rõ tin tức gì vê vật.

Xem vể sự tim người: chỉ nghe tin chứ không tìm được.

Đi gặp gỡ, thăm hỏi: gặp được.

Luận bát môn chấp sự ca: Đỗ môn vò sự diệu đào tàng (Đi tránh, ẩn là hơn cả).

Việc: đang rơi vào tình thế bế tắc, có sự ngăn cản, ngân lấp. Không nên làm điều hung bạo, không nên đi trừ gian.

Trên dường di dề gặp người bức bách, gặp người hung tàn.

Nếu đi trôn tránh sẽ có “thần” giúp.

Không nên chặn ngàn dòng nước.

Hôn nhân khó thành.

Kinh doanh có lợi song lại phải mâ’t của.

Việc đang dự định tiên hành sẽ mắc sai lầm.

Người thân đi xa gặp gian nan.

của mất không rõ ràng.

Người định kết duvên là người trong trắng.

Bệnh nặng sẽ khỏi.

Hãy tránh xa các cuộc xó sát.

6. Đến Ly – Cảnh Môn

Đến Quẻ này, nếu gặp gỡ, tiếp xúc với người con thứ nữ trung, hoặc văn nhản, người có tật ớ mắt.

Vế phương hướng: Việc xảy ra ở phương Nam, hoặc chỗ có gò cao, nơi mặt đất khô, chỗ hang hôc hiếm khô.

Về thời gian: xay ra vào tháng Nám, mùa Hạ. Ngày (hoặc giờ, tháng, năm): Ngọ, ngày 2,3,7.

Về hôn nhân’, vào trạng thái: “Cảnh tấc trung ngoại phân phi cách”, nghĩa là không hay, bị cản trở ờ phía bên ngoài.

về cầu tài (kinh doanh): vào tình huống: “cảnh tắc bán đạo (giữa đường) phòng đại lợi”, đạt điều mong muôn, nhanh trong kinh doanh.

Về sự đoán trước một công việc: rất khó xét đoán nên hay không nên, vì người ra quyết định hành động không rõ ràng.

Xem về người đi xa: có tin đến ngay.

Xem về sự mất đồ vật: của mất nhưng lại được hoàn lại.

Xem về sự tìm người: tìm được.

Đi gặp gỡ, thăm hỏi: Không gặp vì đúng lúc chủ nhản vừa mới di.

Luận bát môn chấp sự ca: “tư lương ẩm tửu Cảnh môn cao” (đi dự tiệc nơi sang trọng phâi cẩn thận).

Việc: nên cùng người có mưu lược vối mình thực hiện mới thành cóng.

Đi xa can thận mọi bề,nếu không dễ gập nạn trên đường.

Hôn nhân: nửa chừng phàn cách.

Kinh doanh nơi xa thì có lợi.

Người thân đi xa: có tin tức.

Của mất tìm thấy.

Bệnh nặng khó qua.

7. Đến Khôn – Tử Môn

Đến Quẻ này, nếu gặp gò là mẹ già, hoặc mẹ kế, người nông dân, người nông thôn, người bình thường, người nữ đă có tuổi.

Về phương hướng: nơi điền dã, buổi sáng sớm ỏ nông thôn, nơi bình địa, phương Tây Nam.

Ve thời gian: Tháng: Ba, Chín, Một, Sáu, giò (Hay ngày, tháng, năm): Mùi, Thân, ngày 5,8,10.

Vé hồn nhàn: vào trạng thái: “Tử lai bán lộ biệt mông thuỳ”, nghĩa là nửa đường mờ mịt, không đi đến đâu.

Về cầu tài (kinh doanh): ở vào tình huống: “Tử phùng hữu xứ khủng bi lai”, nghĩa là rất khó khăn, không thuận lợi.

vế sự đoán trước một còng việc: mọi việc nêu hành động sẽ không thành, công việc rất khó khăn.

Xem về ngươi đi xa: còn biệt ly, chưa trở về được.

Xem về sự mất đo vật: mất không tìm thấy được.

Xem về sự tìm người: không tìm thấv.

Di gặp gỡ, thăm hỏi: đến không gặp vì chủ nhân mắc gian nan.

Luận bát môn chấp sự ca: “Táng hiệp tu chi tử độ cường” (chỉ chôn cất, sãn bắn là tốt).

Việc: nếu đi xa dễ bị bệnh.

Mọi việc đã bàn nên quyết đoán để thực hiện, sẽ thành còng.

Báo hiệu có: hình ngục, điếu tang,ly tán.

Những việc quan tụng không nên tiến hành vào ngày này (ngày có cửa Tử).

Chiêm nghiệm về hôn nhàn: giữa chừng phân ly.

Kinh doanh thua thiệt.

Công việc dự định tiến hành sẽ gặp nhiều gian nan.

Người thân đi xa chưa muôn về.

Của mất không tìm được.

Coi ý chung nhân: không muôn kết hôn.

Bệnh nặng khó qua.

Đi thăm người, người gian nguy.

Xung đột: hai bên đểu thiệt

8. Đến Đoài – Kinh Môn

Đến Quẻ này, nếu gặp gỡ là: thiếu nữ, bạn gái, hoặc kỹ nữ, diễn viên, người phiên dịch, thàv bói, người giúp việc là gái trẻ.

Về phương hướng: nơi ao dầm, mép nước, ao nhỏ, giếng đẵ bỏ đi, nơi núi sát lở, chỗ đà’t sỏi phương Tây.

Ve thời gian: tháng Tám, mùa Thu, ngày (hoặc giờ, tháng, năm): Dậu, ngày 2,4,9.

Về hỗn nhân’. Vào trạng thái: “Kinh phòng cỏ độc sầu tan sự”, rất không hay.

Về cầu tài (kinh doanh): ó vào tình huông: “kinh cấp phúc sàng nhi chỉ phúc”, nếu phúc dày thì kinh doanh có lợi lớn.

Về sự đoán trước một công việc: mọi việc chỉ có một mình, không ai giúp.

Xem về người di xa: chưa rõ tin tức về người đi xa.

Xem về sự mất đồ vật: tìm phía Tây, song của mất.

Đi gặp gỡ, thăm hỏi:Chủ nhân có nhà, đến sẽ gặp.

Luận hát môn chấp sự ca: “trắc tặc kinh món vô bất hoạch” (Đuôi giặc theo cửa Kinh thì bắt được).

Việc: không nên cố chấp, hãy khai thòng sự bê tắc

Nèu đang làm các việc công thì nắm chắc phần thắng trong tay.

Sự tốt có thể bị nguy, sự xấu dược bao che. Ra đi một cách đàng hoàng thì đạt.

Đề phòng tai nạ ở chân.

Hôn nhân:đê phòng sông cô dộc.

Kinh doanh nghiêm túc sẽ có lợi.

Việc dự định tiến hành gặp nhiều khó khăn, dù cho mình ngay chính.

Người thân đi xa chúa rõ tin tức.

Của mất tìm ở phương Tây.

Bệnh trọng nguy nan.

Nên tránh xa sự xung đột.

Những tình huống xảy ra với các quẻ trong quá trình dự báo bằng độn toán

Categories: Bói toán,Huyền học

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.